Regulamin świadczenia usług

 

UPIN Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Królowej Jadwigi 133, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS 0000754693, adres e mail: biuro@upin.pl, numer telefonu 690 33 99 88, numer telefonu i adres i adres email, pod którym można składać reklamacje reklamacje@upin.pl,

Niniejszy REGULAMIN reguluje zasady i warunki świadczenia USŁUG i zawierania pomiędzy USŁUGODAWCĄ a KLIENTEM umów, na podstawie których USŁUGODAWCA dostarcza i instaluje ASORTYMENT w miejscu wskazanym przez KLIENTA uprzednio wykonany na podstawie szczegółowych informacji i wskazówek zawartych w KARCIE POMIARÓW i według indywidualnych potrzeb KLIENTA . ASORTYMENT jest produkowany i zamawiany przez USŁUGODAWCĘ u producenta każdorazowo na podstawie zawartych w KARCIE POMIARÓW informacji dotyczących cech ASORTYMENTU w szczególności takich jak ilość, wymiary, rodzaj materiału, kolor, rodzaj osłon, rodzaj dodatków, jak również ewentualnych możliwych do uwzględnienia wskazówek KLIENTA; 

REGULAMIN stanowi integralną część umów zawieranych pomiędzy USŁUGODAWCĄ a KLIENTEM. Zmiana lub wyłączenie jakiegokolwiek postanowienia REGULAMINU może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody USŁUGODAWCY wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

USŁUGODAWCA rozpoczyna świadczenie USŁUGI niezwłocznie po dniu w którym został zapłacony ZADATEK, przy czym termin rozpoczęcia świadczenia USŁUGI może zależeć od dostępności materiałów (w tym transport) , z których produkowany jest ASORTYMENT; zapłata ZADATKU oznacza zaakceptowanie KARTY POMIARÓW i zawarcie UMOWY.  

Zapłacona przez KLIENTA kwota ZADATKU przeznaczona jest przez USŁUGODAWCĘ na pokrycie kosztów nabycia ASORTYMENTU, w tym na zapłatę wynagrodzenia producenta ASORTYMENTU. 

Ilekroć w niniejszym REGULAMINIE mowa o:

 1. ASORTYMENCIE – należy przez to rozumieć osłony okienne (wewnętrzne i zewnętrzne),  żaluzje, plisy, markizy, pergole, moskitiery i inne, oferowane przez USŁUGODAWCĘ,  dostarczane i instalowane przez USŁUGODAWCĘ, których przykładowy wykaz zawarty jest na stronie www.upin.pl i których wygląd i właściwości, w szczególności wymiary zostaną określone w KARCIE POMIARÓW i dostosowane do indywidualnych potrzeb i upodobań KLIENTA, zaś CENA ustalona na podstawie wyceny;
 2. CENIE – należy przez to rozumieć cenę USŁUGI obejmującą koszt produkcji, transportu, ubezpieczenia oraz instalacji ASORTYMENTU, będącą ceną brutto;
 3. KARCIE POMIARÓW – należy przez to rozumieć dokument przekazany KLIENTOWI zawierający wynik pomiarów, jak również określający zgodne z zaakceptowaną ofertą ilość, kolor, nazwę i inne informacje dotyczące ASORTYMENTU ustalone zgodnie z Rozdziałem II (Realizacja) punkt 3 REGULAMINU oraz CENĘ i termin Jej zapłaty;
 4. KLIENCIE – należy przez to rozumieć KONSUMENTA lub PRZEDSIĘBIORCĘ;
 5. KONSUMENCIE – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej ze USŁUGODAWCĄ w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową 
 6. PRZEDSIĘBIORCY– należy przez to rozumieć KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM
 7. REGULAMINIE – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin zamieszczony na stronie www.upin.pl oraz w siedzibie USŁUGODAWCY w Krakowie przy ulicy Królowej Jadwigi 133;
 8. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”;
 9. USŁUGODAWCY – należy przez to rozumieć UPIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Królowej Jadwigi 133, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS 0000754693: NIP 6772439058, REGON: 381656900;
 10. USŁUDZE lub USŁUGACH – należy przez to rozumieć dostarczenie i instalację ASORTYMENTU na podstawie pomiarów określonych w KARCIE POMIARÓW i wyceny; USŁUGODAWCA dostarczy i zainstaluje ASORTYMENT najwyższej jakości i bez wad;
 11. UMOWIE – należy przez to rozumieć umowę zawieraną przez KLIENTA i USŁUGODAWCĘ, której integralną część stanowi  REGULAMIN zgodną z KARTĄ POMIARÓW;
 12. ZADATKU – należy przez to rozumieć kwotę określoną przez USŁUGODAWCĘ zapłaconą przez KLIENTA zgodnie z Rozdziałem II (Realizacja) punkt 6 REGULAMINU; kwota ZADATKU zostanie niezwłocznie zwrócona KLIENTOWI w sytuacji, kiedy z przyczyn leżących po stronie USŁUGODAWCY USŁUGODAWCA nie rozpocznie realizacji USŁUGI w terminie wskazanym przez USŁUGODAWCĘ  zgodnie z Rozdziałem II (Realizacja) punkt 6 REGULAMINU; w przypadku obowiązku zwrotu ZADATKU przez USŁUGODAWCĘ zostanie on zwrócony; a obowiązek zwrotu ZADATKU w podwójnej wysokości zostaje wyłączony;

I. ZASADY OGÓLNE

 1. USŁUGODAWCA świadczy USŁUGI polegające na dostarczaniu i instalowaniu ASORTYMENTU wykonanego na podstawie informacji i zawartych w KARCIE POMIARÓW.
 2. Korespondencja pomiędzy KLIENTEM, a USŁUGODAWCĄ, w szczególności oferta i KARTA POMIARÓW wysyłana jest w formie elektronicznej (wiadomości e mail), na co KLIENT wyraża zgodę.
 3. Formą płatności jest płatność w formie przelewu na rachunek bankowy nr 02 1020 2892 0000 5102 0690 6673 lub płatność gotówką.

II. REALIZACJA

 1. Przykładowy wykaz ASORTYMENTU jest zawarty na stronie www.upin.pl.
 2. W celu przystąpienia do realizacji i zawarcia UMOWY KLIENT może skontaktować się z USŁUGODAWCĄ telefonicznie pod numerem 690 33 99 88 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres: biuro@upin.pl, a następnie KLIENT i USŁUGODAWCA ustalą termin i godzinę przybycia USŁUGODAWCY do miejsca wskazanego prze KLIENTA  w celu przeprowadzenia niezbędnych pomiarów i innych koniecznych sprawdzeń, a także wyboru ASORTYMENTU przez KLIENTA. 
 3. USŁUGODAWCA stawi się w terminie, o godzinie i w miejscu ustalonym zgodnie z punktem  2 i przeprowadzi niezbędne pomiary, względnie KLIENT samodzielnie przeprowadza pomiary i przekazuje USŁUGODAWCY ich wynik. 
 4. Na podstawie wyniku pomiarów USŁUGODAWCA przekaże KLIENTOWI ofertę, w której określi  ilość, kolor, nazwę i inne informacje dotyczące ASORTYMENTU, CENĘ oraz kwotę ZADATKU jak również określi termin związania ofertą. Po zaakceptowaniu oferty przez KLIENTA, USŁUGODAWCA prześle KLIENTOWI KARTĘ POMIARÓW i wskaże termin zapłaty ZADATKU, którego zapłacenie oznacza zawarcie UMOWY zgodnej z warunkami określonymi w KARCIE POMIARÓW; po zapłaceniu ZADATKU USŁUGODAWCA prześle KLIENTOWI powiadomienie o zleceniu produkcji ASORTYMENTU u producenta. 
 5. Po przesłaniu KARTY POMIARÓW i zapłaceniu ZADATKU USŁUGODAWCA prześle KONSUMENTOWI  potwierdzenie zawarcia UMOWY, zgodnej z KARTĄ POMIARÓW; powyższe zostaną przesłane KONSUMENTOWI w formie pisemnej lub za zgodą KONSUMENTA za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez KONSUMENTA.
 6. Kwota ZADATKU pokrywając część wynagrodzenia producenta stanowi część uzasadnionych kosztów poniesionych przez USŁUGODAWCĘ w celu wykonania UMOWY. Niezwłocznie po zapłacie ZADATKU (po dniu, w którym kwota ZADATKU zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym USŁUGODAWCY) USŁUGODAWCA zleci producentowi produkcję ASORTYMENTU, o czym mowa w punkcie 4.
 7. Niezwłocznie po zakończeniu przez producenta produkcji ASORTYMENTU, USŁUGODAWCA dostarczy i zainstaluje ASORTYMENT w miejscu o którym mowa w punkcie 3. Termin i godzina dostarczenia i instalacji ASORTYMENTU będzie ustalony z KLIENTEM. KLIENT przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że termin i godzina dostarczenia i instalacji może ulec zmianie względem ustalonej z przyczyn niezależnych od USŁUGODAWCY, o czym KLIENT będzie informowany na bieżąco; USŁUGODAWCA dołoży wszelkich starań, aby ustalony termin i godzina dostarczenia i instalacji nie uległa zmianie. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie KLIENTA, w szczególności braku dostępu do miejsca instalacji, braku przystosowania miejsca instalacji, niezakończenia innych prac budowlanych lub remontowych na miejscu instalacji rozpoczęcie instalacji będzie niemożliwe lub utrudnione termin rozpoczęcia i zakończenia instalacji ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.
 8. Po zakończeniu instalacji KLIENT i USŁUGODAWCA przystąpią do odbioru USŁUGI. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy wymiarami ASORTYMENTU określonymi przez USŁUGODAWCĘ w KARCIE POMIARÓW, a wymiarami  zainstalowanego ASORTYMENTU, USŁUGODAWCA usunie powyższą niezgodność w ustalonym terminie.
 9. Po zakończeniu instalacji USŁUGODAWCA wystawi KLIENTOWI rachunek lub fakturę obejmującą CENĘ pomniejszoną o kwotę ZADATKU. Faktura lub rachunek może zostać przesłany drogą elektroniczną. W razie opóźnienia w zapłacie względem terminu wskazanego w rachunku lub fakturze przekraczającego 7 dni USŁUGODAWCA może wysłać KLIENTOWI wezwania do zapłaty; kosztem każdego wezwania do zapłaty wynoszącym 100 zł obciążony zostanie KLIENT. Jeżeli część ASORTYMENTU posiada wady o czym mowa w punkcie 8 pozostała część CENY za tę część ASORTYMENTU który posiada wady, może zostać zapłacona niezwłocznie po ich usunięciu. Jeżeli z przyczyn, o których mowa w punkcie 2 powyżej termin zakończenia instalacji ulegnie przedłużeniu USŁUGODAWCA wystawi KLIENTOWI rachunek lub fakturę obejmującą CENĘ pomniejszoną o kwotę ZADATKU w terminie 2 dni liczonych od dnia terminu instalacji ASORTYMENTU ustalonego zgodnie z punktem 7 zdanie 2.
 10. Biorąc pod uwagę, że ASORTYMENT jest produkowany na podstawie pomiarów i z materiałów wybranych przez KLIENTA i w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb KLIENTA KLIENT nie może odstąpić od UMOWY. 

III. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Jeżeli ASORTYMENT ma wady KLIENT zgłasza reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@upin.pl.
 2. USŁUGODAWCA zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli USŁUGODAWCA nie odpowie na reklamację we wskazanym wyżej terminie uznaje się, że reklamacja została uznana.
 3. Na ASORTYMENT USŁUGODAWCA udziela KLIENTOWI gwarancji której okres będzie każdorazowo określony w dokumencie gwarancyjnym; każdorazowo okres gwarancji nie będzie krótszy niż 36 miesięcy liczone od dnia zainstalowania ASORTYMENTU.
 4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji USŁUGODAWCA może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi. KLIET przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że kolor dostarczonego ASORTYMENTU może się nieznacznie różnić od koloru określonego w ofercie.
 5. Niedoskonałości materiałów są normalnym zjawiskiem i jako wady traktować można jedynie niedoskonałości widoczne z odległości powyżej 1 metra
 6. USŁUGODAWCA zobowiązuje się przystąpić do naprawy gwarancyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni, nie licząc czasu koniecznego na dostawę niezbędnych elementów.
 7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji USŁUGODAWCA dostarczył KLIENTOWI w miejsce części wadliwych części nowe wolne od wad, termin gwarancji biegnie w dalszym ciągu od dnia ich dostarczenia.
 8. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje zniszczeń mechanicznych wynikłych w trakcie użytkowania ASORTYMENTU nie wynikających z wad tkwiących w zastosowanych materiałach.
 9. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych na skutek wpływu warunków atmosferycznych
 10. Gwarancja ani rękojmia nie obejmuje zjawisk i cech określonych (i widocznych) w charakterystykach ASORTYMENTU, w szczególności takich jak wygięcia, słoje, różnice w odcieniach. Wykaz właściwości ASORTYMENTU i jego charakterystyki widoczne są po kliknięciu poniższych linków nazwy danego ASORTYMENTU.  

Rolety (w tym Stilo, RM, Gemi, Fantazja Dachowa)

Rolety Dzień Noc

Plisy

Żaluzje poziome aluminiowe (w tym Venus, Juun, Luna i inne)

Żaluzje drewniane 

Żaluzje pionowe

Karnisze

Zasłony

Story rzymskie

Moskitiery (siatki przeciw owadom)

Rolety aluminiowe zewnętrzne 

Rolety screen

Żaluzje fasadowe

Pergole (w tym system Veranda, Roofio i inne osłony dachów szklanych)

Markizy

Osłony Fakro

Osłony dachowe 

Shutters 

Nice Glass

Pozostałe osłony

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem danych osobowych jest USŁUGODAWCA.
 2. Osobą upoważnioną do przetwarzania danych osobowych KLIENTA jest Upin sp. z o.o., nr tel 690 33 99 88, e-mail biuro@upin.pl.
 3. Przetwarzanie przez USŁUGODAWCĘ danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którą w tym przypadku jest wyrażona przez KLIENTA zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Celem przetwarzania danych KLIENTA przez USŁUGODAWCĘ, podanych przez KLIENTA w związku ZAMÓWIENIEM, jest realizacja ZAMÓWIENIA. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. przetwarzanie niezbędne do wykonania UMOWY lub podjęcia działań przed zawarciem UMOWY (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na USŁUGODAWCY obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  3. prawnie uzasadniony interes USŁUGODAWCY, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach związanych z:
  1. złożeniem, przyjęciem i realizacją ZAMÓWIENIA;
  2. prowadzeniem procedury reklamacji.
 5. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 3 jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tj. przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4 lub w innym okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celów, dla których ww. dane zostały zebrane mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony przepisami prawa, a w przypadku cofnięcia zgody w okresie odpowiadającym okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe KLIENTA przetwarzane przez USŁUGODAWCĘ nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których USŁUGODAWCA ma do tego podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa.
 8. Dane osobowe KLIENTA nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe KLIENTA nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. USŁUGODAWCA informuje, że wdrożone w celu ochrony danych osobowych środki zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania danych osobowych KLIENTA, zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO oraz należycie chroni prawa KLIENTA w tym zakresie.

V. PRAWA KLIENTA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. KLIENT posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 2. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres USŁUGODAWCY lub elektronicznej na adres mailowy biuro@upin.pl
 3. KLIENT ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez USŁUGODAWCĘ narusza przepisy RODO.
 4. Prawo dostępu do danych – KLIENT ma prawo do otrzymania informacji m.in.jakie dane USŁUGODAWCA przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
 5. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – KLIENT może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy USŁUGODAWCA nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. 
 6. Prawo do przenoszenia danych – KLIENT ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które przesłał do USŁUGODAWCY. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku na zabezpieczonej hasłem płycie CD. Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.
 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – KLIENT może wskazać, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania danych np. USŁUGODAWCA nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a KLIENT wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
 8. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych i będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od daty jego wpływu. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. USŁUGODAWCA poinformuje KLIENTA o przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 9. Prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba KLIENT ma obowiązek i możliwość poinformować USŁUGODAWCĘ o zmianie swoich danych osobowych. KLIENT może zwrócić się do USŁUGODAWCY z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
 10. Prawo sprzeciwu – w każdym momencie KLIENT może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 11. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw KLIENT może zgłosić się do osoby upoważnionej do przetwarzania danych lub przesłać wniosek na ww. adres USŁUGODAWCY – Administratora Danych listownie lub drogą elektroniczną: biuro@upin.pl .

VI. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

REGULAMIN obowiązuje od dnia 01 lipca 2022 roku.